Locatie:

Omvang:

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie

Contactpersoon:

Edu Brons
tel: -

Lid Raad van Toezicht Driestroom – aandachtsgebied cliëntenperspectief

Onze organisatie

Driestroom ondersteunt mensen met en zonder beperking bij het realiseren van alledaags geluk. Op zo’n 70 kleinschalige locaties in regio Arnhem-Nijmegen en daarbuiten, kunnen cliënten wonen, leren en/of werken. Hier krijgen zij ondersteuning en zorg op maat, van dagbesteding tot aan 24-uurs zorg. Daarnaast zijn er door het hele land ruim 120 Driestroomhuizen waar cliënten opgroeien in een gezin. Werken bij Driestroom betekent werken in een eigenzinnige organisatie van en voor mensen. Je krijgt volop kansen om jezelf te ontwikkelen in een collegiale en uitdagende werkomgeving waarin contact en bevlogenheid essentieel zijn.

Lid raad van toezicht Driestroom – aandachtsgebied cliëntenperspectief

Raad van toezicht stichting Driestroom

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het bestuur van Driestroom, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, een en ander conform statuten en reglement. De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de Raad van Bestuur circa zeven keer per jaar. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur om zijn eigen functioneren te evalueren. Daarnaast wordt het functioneren van de Raad van Bestuur geëvalueerd. De Raad van Toezicht heeft eenmaal per jaar een gesprek met de OR en met de CCR.

De Raad van Toezicht van Driestroom bestaat op dit moment uit negen leden1, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een constructieve bijdrage te leveren. Er zijn drie commissies binnen de Raad van Toezicht: een remuneratiecommissie, een auditcommissie Financiën en een commissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke dienstverlening.

Het is van belang dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied cliëntenperspectief

 • Een sterke affiniteit heeft met het cliëntenperspectief in het algemeen en het perspectief van mensen aan wie Driestroom ondersteuning biedt in het bijzonder.
 • Voldoende werkervaring heeft in de Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en/of WMO om thema’s rond (de beoordeling van) kwaliteit op de agenda te kunnen zetten en het kwaliteitsdenken te vertalen naar de werkvloer en omgekeerd.
 • Kan meedenken in enerzijds het creëren van de juiste voorwaarden voor goede, effectieve zorg en anderzijds in het meten en/of de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening van Driestroom.
 • Invulling kan geven aan de toezichthoudende functie en een goed klankbord is voor de Raad van Bestuur. Hij/zij zoekt de dialoog en verbindt dit aan reflecterend vermogen.

Algemeen profiel voor alle leden Raad van Toezicht

 • academisch denk- en werkniveau;
 • bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;
 • herkent zich in de missie en ambities van Driestroom;
 • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; is maatschappelijk actief;
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; bekendheid met de issues van corporate governance;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
 • vermogen en attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • beschikking over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau;
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • beperkt aantal nevenfuncties/toezichthoudende functies;
 • gemakkelijk benaderbaar, sterk relatiegericht, open en verbindende stijl van communiceren;
 • staat open voor kritische (zelf)reflectie.

Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn één vacature (per 20 oktober 2020) binnen de raad van toezicht, met profiel cliëntenperspectief. Het weergegeven profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. Mocht u denken een deel van het profiel past bij mij en een deel niet, neem dan gerust contact op met dhr. Edu Brons: edubrons@gmail.com

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Contact

Zie jij een match tussen het profiel waar wij naar op zoek zijn en je eigen profiel? Reageer dan, voor 15 augustus 2020, door op de knop ‘direct solliciteren’ te drukken, voeg je cv en motivatiebrief toe.

Contactpersoon: Edu Brons, voorzitter centrale cliëntenraad.

1De RvT bestaat op dit moment uit negen leden. Echter treden vier leden af, conform rooster van aftreden, per 20 oktober 2020. 

Direct solliciteren!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.