Locatie:

Kinderopvang (Arnhem, +/- 20 u.p.w.)

Omvang:

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie

Contactpersoon:

Planbureau
tel: 0481-366055

Coach passende Kinderopvang

Onze organisatie

Driestroom ondersteunt mensen met en zonder beperking bij het realiseren van alledaags geluk. Op zo’n 70 kleinschalige locaties in regio Arnhem-Nijmegen en daarbuiten, kunnen cliënten wonen, leren en/of werken. Hier krijgen zij ondersteuning en zorg op maat, van dagbesteding tot aan 24-uurs zorg. Daarnaast zijn er door het hele land ruim 120 Driestroomhuizen waar cliënten opgroeien in een gezin. Werken bij Driestroom betekent werken in een eigenzinnige organisatie van en voor mensen. Je krijgt volop kansen om jezelf te ontwikkelen in een collegiale en uitdagende werkomgeving waarin contact en bevlogenheid essentieel zijn.

VACATURE COACH PASSENDE KINDEROPVANG Parttime ( ± 20 uur p/w)

Passende kinderopvang in Arnhem

Sinds 2015 wordt in Arnhem hard gewerkt aan de implementatie van passende kinderopvang. Het project ‘Het kind voorop. Op weg naar passende kinderopvang’ is een samenwerking tussen verschillende samenwerkingspartners binnen het Sociaal Domein en de gemeente Arnhem. De bedoeling van het project is, dat alle kinderen in Arnhem binnen de kinderopvang in hun eigen leefomgeving de professionele begeleiding en zorg krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in een goede doorgaande lijn met het onderwijs. ‘Inclusie’ vormt derhalve een belangrijke pijler van het project.
Om de missie van het project waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat professionals efficiënt en effectief met elkaar en met ouders samenwerken in het belang van het kind en dat het kind binnen de kinderopvang in een kwalitatief sterke pedagogische-educatieve omgeving kan gedijen. Er wordt dan ook gewerkt aan de volgende twee
kerndoelstellingen:

1. Het ontwikkelen en implementeren van een efficiënt georganiseerde samenwerking rondom het jonge kind en zijn ouders waarbij de expertise die nodig is naar het kind toe wordt gebracht op basis van het uitgangspunt één kind, één gezicht, één plan.

2. Deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers: Versterking van de kwaliteit van het pedagogisch-educatief handelen en de professionele attitude van de pedagogisch medewerkers in partnerschap met ouders.

Om te kunnen bouwen aan doelstelling 2 en in het kader van vroegtijdige signalering en preventie is met ingang van 1 november 2018 bij iedere VVE-kinderopvanglocatie van SPA en Skar in Arnhem een ‘Coach Passende Kinderopvang’ aangesteld. Er staat inmiddels een team van zeven coaches passende kinderopvang. De ‘Coach Passende Kinderopvang’ richt zich op structurele professionalisering van de pedagogisch medewerker waarbij de volgende twee kerndoelen centraal staan:

1. Structureel bijdragen aan een kwalitatief sterke pedagogische-educatieve omgeving
2. Zorgdragen voor een passende begeleiding van alle kinderen gericht op hun specifieke ontwikkelingsbehoefte in de context van de groep (inclusieve kinderopvang).

In de pilotperiode tot 1 januari 2020 worden de functie-inhoud en functie-omvang zoals deze binnen het project zijn ontwikkeld aan de praktijk getoetst. Vanaf 2020 maakt de functie onderdeel uit structureel Arnhems beleid.

Wie zoeken wij
In het kader van uitbreiding van betrokken kinderopvanglocaties zijn wij met ingang van 1 november 2019 of zo spoedig mogelijk daarna op zoek naar twee ‘Coaches Passende Kinderopvang’. Het betreft een nieuwe functie waarbinnen ruimte is om jezelf te ontwikkelen tot de rol van ‘Coach Passende Kinderopvang’ waarvoor in Arnhem is gekozen.

Voorwaarde voor deze functie is dat je ervaring hebt binnen de kinderopvang.

Daarnaast nodigen wij jou zeker uit om te solliciteren wanneer je:
➢ Inhoudelijk bekend bent met het werkveld van de kinderopvang in Arnhem
➢ Van pionieren houdt en graag deze nieuwe functie mee wilt ontwikkelen
➢ Gedreven bent om vorm te geven aan ‘Inclusie’
➢ In staat bent om mensen te verbinden gericht op de gezamenlijke bedoeling
➢ Wat betreft opleiding voldoet aan de eisen van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

In de bijgevoegde ‘Functieomschrijving coach passende kinderopvang’ is uitgebreide informatie over de functie te vinden.

Algemene informatie
➢ Het betreft een functie die deels door de gemeente Arnhem gesubsidieerd wordt en deels wordt bekostigd door de betrokken kinderopvangorganisaties.
➢ De vacature is intern uitgezet bij de bij passende kinderopvang betrokken samenwerkingspartners. Daarnaast is de vacature te vinden op
www.werkeningelderland.nl
➢ De nieuw aan te stellen ‘Coaches Passende Kinderopvang’ verrichten de werkzaamheden gedurende de pilotperiode vanuit hun eigen moederorganisatie. Een dienstverband bij één van de betrokken organisaties is eveneens mogelijk. In de periode tot januari 2020 wordt een besluit genomen over de definitieve positionering van de ‘Coaches Passende Kinderopvang’.

Solliciteren
Wanneer je de inclusie-gedachte een warm hart toedraagt en hieraan een actieve bijdrage wilt leveren kun je tot en met 22 september 2019 solliciteren door je motivatie en CV te mailen naar Annemarieke Moes, bestuursadviseur gemeente Arnhem,
Annemarieke.moes@arnhem.nl onder vermelding van ‘Vacature Coach Passende Kinderopvang’.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henriëtte van Winden, projectleider,
Hvanwinden@op-weg.com / 06-22877863 (maandag tot en met donderdag).

De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op maandag 30 september (9.30 – 14.00 uur), de tweede ronde op woensdag 2 oktober (12.00 – 17.00 uur).

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING COACH PASSENDE KINDEROPVANG

 

“Alle kinderen in Arnhem krijgen binnen de kinderopvang in hun eigen leefomgeving de professionele begeleiding en zorg die zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in een goede doorgaande leerlijn met het onderwijs.”


De coach Passende Kinderopvang herkent zijn drijfveren in deze missie.
De coach Passende Kinderopvang ontwikkelt graag nieuwe werkwijzen, is verbindend, geeft graag invulling aan samenwerken in een groeiende rol en is sterk in werk in relatie met anderen.


De kerndoelen van de coaching

 1. Structureel bijdragen aan een kwalitatief sterke pedagogisch-educatieve omgeving: (coaching on the job en implementeren, integreren en borgen van pedagogisch beleid en voor- en vroegschoolse educatie VVE).
 2. Zorgdragen voor een passende begeleiding van alle kinderen gericht op hun specifieke ontwikkelingsbehoefte in de context van de groep (inclusieve kinderopvang).

Taken en verantwoordelijkheden van de Coach Passende Kinderopvang


Ad. 1 Structurele inzet ten behoeve van een sterke pedagogische omgeving


- Coachen van pedagogisch medewerkers gericht op:

 • Beroepshouding (inclusie, bewust handelen/opbrengstgericht werken). De coach verkent samen met de pedagogisch medewerker de coachingsbehoefte en stelt een coachingsplan op.
 • De coach werkt daarbij vraaggericht op basis van de behoefte van de pedagogisch medewerker en doelgericht op basis van de taakstelling Passende Kinderopvang, VVE en pedagogisch coach (Wet IKK).
 • In beeld brengen van de ontwikkelings- en onderwijsbehoefte van de kinderen en het aanpassen van de daarop afgestemde pedagogisch-educatieve aanpak en het groepsmanagement (klimaat, diversiteit van kinderen in de groep).
 • Vormgeven partnerschap met ouders.

- Coachen van pedagogisch medewerkers gericht op versterken en borgen van pedagogisch klimaat.
- Coachen van medewerkers gericht op de kwaliteit van VVE en de verbetering van het educatief handelen.
- Ondersteunen van het team bij de invoering van de cyclus van planmatig en opbrengstgericht werken. Aanreiken van tools ten behoeve van de realisatie van het beredeneerd aanbod.
- Bijdragen aan monitoring.
- Observeren, coachen en reflecteren met pedagogisch medewerkers op individueel – en ‘team handelen’ .
- Samenwerking met het management gericht op afstemming van doelen voor de locatie en regelmatige evaluatie van de voortgang hiervan (planmatig werken).
- Vervullen van een voorbeeldrol en voortrekkersrol.
- Het belang van een doorgaande lijn in de coaching inbrengen.
- Afstemmen met (externe) trainers die worden ingezet om de (VVE) werkwijze en het pedagogisch klimaat te verbeteren.
- Coachen van pedagogisch medewerkers gericht op implementeren en integreren van (nieuwe) inhoudelijke ontwikkelingen in het vakgebied, in de gemeente, in de eigen en/of samenwerkende organisatie(s).
- Begeleiden van structureel pedagogisch-didactisch werkoverleg op groepsniveau (met mogelijk in de toekomst uitbouw naar locatie-, wijkniveau).
- Initiëren van themabijeenkomsten voor ouders en pedagogisch medewerkers.
- Samenwerken met het professionele netwerk.


Ad. 2 Kind-gebonden inzet


- Coachen van de pedagogisch medewerker bij het bieden van passende begeleiding aan ieder kind met zijn of haar specifieke ontwikkelings- en onderwijsbehoefte.
- Coachen van de pedagogisch medewerker bij handelingsvragen/handelingsverlegenheid gericht op versterking van de beroepshouding/professionaliteit (leren formuleren van de vraag).
- Coachen van de pedagogisch medewerker bij het vormgeven van partnerschap met ouders in relatie tot de ontwikkelingsbehoefte van hun kind.
- Coachen van de pedagogisch medewerker bij het opbouwen en onderhouden van contacten met onderwijs en professioneel netwerk.
- Begeleiden van structureel werkoverleg op groepsniveau waarin het plan van aanpak van individuele kinderen alsmede groepsmanagement wordt besproken.
- Vroegsignaleren van specifieke ontwikkelingsvragen en – behoeften van kinderen op de groep.
- Coachen van de pedagogisch medewerkers ten aanzien van signalering van kindermishandeling (meldcode) en het bespreekbaar maken met ouders.


Werkvormen van de Coach Passende Kinderopvang

 • Observatie in de groep
 • Coaching on the job
 • VIB (verschillende momenten van filmen en napraten met het team)
 • Modelling
 • Inhoudelijke themabijeenkomsten
 • Leren van elkaar door teams met elkaar in gesprek te brengen
 • Structureel werkoverleg
 • Kindbespreking

Profiel Coach Passende Kinderopvang


De coach passende kinderopvang:

 • Heeft ervaring in de kinderopvang.
 • Is HBO geschoold, met specifieke kennis van en werkervaring op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, kindfactoren en contextuele factoren.
 • Voldoet qua opleiding aan de kwaliteitseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Via onderstaande links is hierover meer informatie te vinden.

https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/kwalificatie-eisen/pedagogisch-beleidsmedewerker-coach 
https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/nr6k_n-_kwalificatie-eis_pbmc_cao_kinderopvang_2018-2019.pdf

 

 • Is inhoudelijk bekend met het werkveld van de kinderopvang in Arnhem.
 • Is in staat de pedagogisch medewerkers te ondersteunen en te versterken bij kerndoel 1 (een kwalitatief sterke pedagogische omgeving) en kerndoel 2 (passende begeleiding voor ieder kind in de context van de groep).
 • Heeft sterke coachende vaardigheden. Dit omvat:

- Luistervaardigheden
- Gespreks-/communicatieve vaardigheden - Reflectieve vaardigheden om het individuele en ‘teamhandelen’ van de pedagogisch medewerkers te versterken
- Vanuit een helicopterview kunnen kijken om op basis hiervan te handelen
- Inlevend vermogen
- In staat tot bewuste afstemming op en aansluiting bij de pedagogisch medewerker op een oordeelvrije wijze

- In staat tot het stellen van vragen die aanzetten tot bewustwording bij de pedagogisch medewerker
- In staat om door te vragen om tot de kern te komen
- Om durven en kunnen gaan met weerstand
- Kan een goede balans vinden tussen coachen en sturen, altijd in het belang van het kind - Heeft een sensitief vermogen voor het proactief signaleren van en inspelen op de uiteenlopende knel- en verbeterpunten in de ontwikkeling van de medewerker.

 • Is een netwerker, verbinder, met goede communicatieve (mondelinge en schriftelijke) vaardigheden.
 • Heeft zowel kennis van het werken met VVE (instrument ), het werken met jonge kinderen en specifieke ontwikkelingsbehoeften van jonge kinderen.
 • Heeft ervaring met video-interactiebegeleiding of beeldcoaching.
 • Werkt op basis van gelijkwaardigheid en respect in een sfeer van openheid en transparantie met alle betrokkenen. • Heeft kennis van (interventie-)methoden, principes en instrumenten van coaching.
 • Kan resultaatgericht werken met oog voor het ontwikkelingsproces van de pedagogisch medewerker.

 

Direct solliciteren!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.